Υποστηρίζουμε τα Ενεργειακά σας έργα, παρέχοντας τις ακόλουθες υπηρεσίες:

  • Μελέτες Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Ισχύος 
  • Υπηρεσίες Τεχνικού συμβούλου Ξένων Επενδυτών 
  • Εναρμόνιση Μελετών Ξένων Επενδυτών στον Ελληνικό Κώδικα Δικτύου
  • Μελέτες Υποσταθμών ΑΠΕ, σύμφωνες με τις προδιαγραφές του ΑΔΜΗΕ ΑΕ και τον Νέο Κώδικα του Δικτύου
  • Μελέτης σύνδεσης στο Δίκτυο των 150kV για παραγωγους ΑΠΕ
  • Μελέτες υποσταθμών 150kV για παραγωγούς ΑΠΕ Υποστηρικτικές Μελέτες Πολιτικού Μηχανικού για τις κτηριακές υποδομές και τον εξοπλισμό αυλής
  • Retrofit πινάκων προστασιών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ΔΕΗ και Ιδιωτικών Παραγωγών
  • Retrofit πινάκων Διέγερσης Γεννητριών Σταθμών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ΔΕΗ και Ιδιωτικών Παραγωγών
  • Υπηρεσίες Commissioning ("Θέση σε λειτουργία") Υποσταθμών και Γεννητριών Μέσης Τάσης